0561 - 615 500Grote Vuurvlinder 2, 8472 CH Wolvegadirectie.tuindorpschool@comprix.nl

Onze school

Integraal Kind Centrum de Vlindertuin, met daarin onze school obs Tuindorp staat in een nieuwe wijk; De Lindewijk. De naamIKC de Vlindertuin is gekozen vanwege de vlindernamen in de Lindewijk en de wijk Tuindorp die ook nog gedeeltelijk aan deze kant van de Lycklamaweg ligt. Onze school heet van oudsher al Tuindorp en op deze wijze heeft onze school ook een plekje in de naamgeving. In de wijk is veel ruimte om te wonen, te spelen en jezelf te ontplooien en tegelijkertijd deel uit te maken van een hechte gemeenschap.

Onze visie

Obs Tuindorp is een school die haar leerlingen op succesvolle wijze wil laten functioneren in de samenleving van de eenentwintigste eeuw. Onze kernwaarden zijn "Samen"en "Trots". Samen gaan onze leerlingen in de toekomst de maatschappij vormen en het is fijn als ze trots kunnen zijn op hun eigen inzet en bijdrage en die van de ander. Daarvoor werken we aan hun creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden. Het kweken van zelfvertrouwen en eigenwaarde zijn daarin voor ons als school twee belangrijke ontwikkelingsdoelen. Wij hebben hier op school een doorgaande lijn middels de Kanjertraining. Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op hun toekomst waarbij we ons vooral richten op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van kinderen, het kritisch denken en de creativiteit in de breedste zin van het woord. O.B.S.Tuindorp is een lerende school; wij hebben professionele leerkrachten die het eigenaarschap van leren zowel voor de leerlingen als voor zichzelf centraal stellen. Wij werken met het directe instructiemodel, bieden een heldere en duidelijke structuur en geven een duidelijk doel aan. We evalueren ons leren om het steeds zo optimaal mogelijk te krijgen. Het eigenaarschap voor het leren willen we bereiken middels Building Learning Power (BLP). BLP richt zich op vier leergebieden; veerkracht, interactie, reflectief vermogen en vindingrijkheid. Door het trainen van deze vier gebieden en hier visueel ondersteunend materiaal bij te bieden en taal aan te koppelen, willen we onze leerlingen meer inzicht bieden in hun eigen leerproces.

Onze missie luidt:

“Obs Tuindorp, samen leren leren".

Het gebouw:

Onze school vindt u in de nieuwe Lindewijk in een mooie groene omgeving. Wij zijn gehuisvest in een IKC waarin de peuterspeelzaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang van Doomijn samen met ons gestalte geven aan de ontwikkeling van het kind van 0-12 jaar in de breedste zin van het woord. Direct buiten de lokalen hebben we leerpleinen gecreëerd. Hier kunnen kinderen gezamenlijk aan projecten werken en gebruik maken van de computers.De school beschikt over een ruime, grote multifunctionele ruimte waar voorstellingen gegeven worden.Daarnaast beschikt de jeugd rondom de school op het plein en het sportveldje over veel speelruimte en diverse speelattributen.
Samen met de participanten van het IKC creëren wij een ruimte waar uw kind zich veilig en gezond kan ontwikkelen en tot bloei kan komen: zie ook onze missie.

Identiteit:

  • Obs Tuindorp is een openbare basisschool. Dit betekent dat wij actief vorm geven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten:
  • Algemene toegankelijkheid; onze school in toegankelijk voor alle leerlingen ongeacht hun afkomst, levensbeschouwing of geloofsovertuiging.
  • Actieve pluriformiteit; in ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.
  • Non-discriminatie; onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst of levensbeschouwing, maar ook op op grond van cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid of huiskleur wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders. Niet a-p-a-r-t, maar samen.

Ons onderwijs:

Binnen onze school wordt er gewerkt met homogene groepen. Hiermee kunnen we kinderen de aandacht geven die ze verdienen. Binnen ons onderwijs proberen we ieder kind naar vermogen te laten presteren, waarbij we rekening proberen te houden met verschillen tussen leerlingen. Dat heeft consequenties voor de hoeveelheid leerstof, instructie, begeleiding en wijze van rapportage. Daarnaast willen we het verantwoordelijkheidsbesef, het samenwerken en de zelfstandigheid van kinderen vergroten. De school hecht naast intellectuele ontwikkeling grote waarde aan sociaal emotionele, sportieve en creatieve ontwikkeling van kinderen via handvaardigheid, drama, tekenen, muziek en bewegingsonderwijs. Wij willen dat de school een veilige plek is waar ieder kind zich thuis voelt en gewaardeerd wordt. Via het Cito school- en leerlingvolgsysteem brengen we de vorderingen van leerlingen in kaart. Met dit volgsysteem kan het team kritisch kijken naar het aanbod en de kwaliteit van haar onderwijs en kan leiden tot interventies op aanbod, de wijze van instructie geven en het opvangen van zorgleerlingen binnen de eigen groep.