0561 - 615 500Grote Vuurvlinder 2, 8472 CH Wolvegadirectie.tuindorpschool@comprix.nl

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen maken we gebruik van een kwaliteits-analyse-instrument. De onderdelen, die met de kwaliteit van het onderwijs te maken hebben, komen in vier schooljaren aan bod. In het afgelopen jaar stonden de volgende items op onze jaarplanning:

versterken Expliciete Directe Instructie modelBuilding Learning Power, doorgaande lijnLeerKRACHT vergroten vanuit Waarderend leiderschapuitvoering geven aan beleidsplan Natuur en Techniek
doorgaande lijn 1 naar 2 en 2 naar 3Kwaliiteitskaaren ontwikkelen voor verschillende vakgebieden ( automatiseren, rekenkundig optellen en aftrekken, rekentaal, spelling, correctie en werkverzorging, werkplekken)uitbreiding leerateliersschoolondersteuningsprofiel opstellen
invulling geven aan Gezonde School beleidcollegiale consultatieplein aanpassenuitvoering geven aan de gesprekken cyclus
Kanjertraining individuele leerkrachtenonderdelen WMK: leerlingvragenlijst, didactisch handelen, afstemming, schoolplan ontwikkeleninvoeren waarderende oudergesprekken

Van de bovenstaande punten is al wel een aanzet voor het rapport gemaakt, maar is dit punt wordt verder meegenomen naar het nieuwe schooljaar. Daarnaast hebben we besloten in het nieuwe schooljaar te starten met een ouder enquĂȘte. Tevens zullen we onze kwaliteitskaarten voor lesgeven verder uitbreiden.

Naast de items die zijn blijven staan zullen in schooljaar 2019-2020 ook de volgende items aan bod komen:

implementatie Waarderende oudergesprekkenUitbreiding Kwaliteitskaarteninvoering nieuwe rapportIKC beleidsplan
beoordelingsgesprekkenburgerschapsvorming uitvoerenkwaliteitsmap vormgevenaanpassing hal