School en Onderwijs

KWALITEITSZORG

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen maken we gebruik van een kwaliteits-analyse-instrument. De onderdelen, die met de kwaliteit van het onderwijs te maken hebben, komen in vier schooljaren aan bod. In het afgelopen jaar stonden de volgende items op onze jaarplanning:

versterken Expliciete Directe Instructie model Building Learning Power, doorgaande lijn LeerKRACHT vergroten vanuit Waarderend leiderschap uitvoering geven aan beleidsplan Natuur en Techniek
doorgaande lijn 1 naar 2 en 2 naar 3 Kwaliiteitskaaren ontwikkelen voor verschillende vakgebieden ( automatiseren, rekenkundig optellen en aftrekken, rekentaal, spelling, correctie en werkverzorging, werkplekken) uitbreiding leerateliers schoolondersteuningsprofiel opstellen
invulling geven aan Gezonde School beleid collegiale consultatie plein aanpassen uitvoering geven aan de gesprekken cyclus
Kanjertraining individuele leerkrachten onderdelen WMK: leerlingvragenlijst, didactisch handelen, afstemming,  schoolplan ontwikkelen invoeren waarderende oudergesprekken

Van de bovenstaande punten is al wel een aanzet voor het rapport gemaakt, maar is dit punt wordt verder meegenomen naar het nieuwe schooljaar. Daarnaast hebben we besloten in het nieuwe schooljaar te starten met een ouder enquête. Tevens zullen we onze kwaliteitskaarten voor lesgeven verder uitbreiden.

Naast de items die zijn blijven staan zullen in schooljaar 2019-2020 ook de volgende items aan bod komen:

implementatie Waarderende oudergesprekken Uitbreiding Kwaliteitskaarten invoering nieuwe rapport  IKC beleidsplan
beoordelingsgesprekken burgerschapsvorming uitvoeren kwaliteitmap vormgeven aanpassing hal