School en Onderwijs

KWALITEITSZORG

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen maken we gebruik van een kwaliteits-analyse-instrument. De onderdelen, die met de kwaliteit van het onderwijs te maken hebben, komen in vier schooljaren aan bod. In het afgelopen jaar stonden de volgende items op onze jaarplanning:

directe instructiemodel Building Learning Power implementatie coöperatieve werkvormen en Met Sprongen Vooruit uitvoering geven aan beleidsplan ITCC (taal en cultuur educatie)
Implementatie Kanjertraining, ZIEN uitvoering geven aan beleidspunten Gezonde school optimale invoering continu rooster uitvoering geven aan beleidsplan van de brede school
invoering Leerwinst adequate wijze opvangen van de groei analyseren van opbrengsten uitvoering geven aan de gesprekken cyclus
implementatie methode voortgezet technisch lezen onderdelen WMK: leerlingvragenlijst, lerarenvragenlijst, schooladministratie en schoolprocedures, schoolleiding, didactisch handelen, afstemming, actieve en zelfstandige rol lln. obs Tuindorp profileren door het opzetten facebookpagina en samenstellen "aanmeldingstasje"  
klankbordgroepen leerlingen opstellen leerlingen stimuleren in het toepassen van de 21th century skills: probleemoplossend vermogen, creativiteit toepassen en kritisch denken tandem IB-er en directeur versterken opzetten leerateliers ter vergroting van de leermotivatie van leerlingen

Van de bovenstaande punten is alleen het onderdeel van WMK (Kwaliteitskaarten)   lerarenvragenlijst niet gedaan. Dit wordt meegenomen naar het nieuwe schooljaar. Daarnaast hebben we besloten in het nieuwe schooljaar te starten met een ouder enquête en aan de hand daarvan de klankbordgroepen ouders weer gestalte te geven.

Naast de items die zijn blijven staan zullen in schooljaar 2016-2017 ook de volgende items aan bod komen:

implementatie Kanvas Building Learning power, directe instructie model Leerwinst; de online versie van het Comperio Kompas opzetten leerateliers
waarderende functioneringsgesprekken  schoolse en naschoolse activiteiten Brede school klankbordgroep ouders collegiale consultatie