School en Onderwijs

KWALITEITSZORG

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen maken we gebruik van een kwaliteits-analyse-instrument. De onderdelen, die met de kwaliteit van het onderwijs te maken hebben, komen in vier schooljaren aan bod. In het afgelopen jaar stonden de volgende items op onze jaarplanning:

versterken Expliciete Directe Instructie model Building Learning Power, doorgaande lijn LeerKRACHT vergroten vanuit Waarderend leiderschap opzetten naschoolse/ schoolse activiteiten IKC
Implementatie Kanjertraining, KanVAS Kwaliiteitskaaren ontwikkelen voor verschillende vakgebieden uitbreiding leerateliers gymopleiding afronden voor individuele leerkracht
invulling geven aan Gezonde School beleid collegiale consultatie beeld coaching uitvoering geven aan de gesprekken cyclus
Kanjertraining individuele leerkrachten onderdelen WMK: leerlingvragenlijst, lerarenvragenlijst, schooladministratie en schoolprocedures, schoolleiding, didactisch handelen, afstemming, actieve en zelfstandige rol lln. individuele training Specialist het Jonge Kind Opleider in de school

Van de bovenstaande punten is alleen het onderdeel van WMK (Kwaliteitskaarten)   lerarenvragenlijst niet gedaan. Dit wordt meegenomen naar het nieuwe schooljaar. Daarnaast hebben we besloten in het nieuwe schooljaar te starten met een ouder enquête en aan de hand daarvan de klankbordgroepen ouders weer gestalte te geven.

Naast de items die zijn blijven staan zullen in schooljaar 2018-2019 ook de volgende items aan bod komen:

invoering Waarderende oudergesprekken Uitbreiding Kwaliteitskaarten oriënteren op rapport/portfolio implementatie IKC
beoordelingsgesprekken uitvoering geven aan beleidsplan Natuur, Wetenschap en Techniek Afstemmen onderwijs groep 2 en 3 Plein aanpssen