Ouder Vereniging

OUDER VERENIGING

Kortweg de

Deze verleent bij tal van acti­viteiten hand- en spandiensten, zoals het St. Nicolaas­feest, de kerstviering, de schoolreizen en de sportmorgen. Daarnaast coördineert zij de zaken m.b.t. ouderhulp als klusjes, schoonmaak, uitdelen en wassen van het sporttenue en verzorgt zij de financiële administratie van de oud-papieracties, de donateursgelden, schoolreisgelden en de ouderbijdragen. Jaarlijks is een deel van de oudervereniging op de zakelijke ouderavond aftredend en al dan niet herkiesbaar.

Samenstelling

voorz. mevr. A. de Graaf
secretaris dhr. A. Hoekstra
mevr. M. Veldman
lid mevr. N.Talma
lid mevr. M. Miggels
lid mevr. J. Akkermans
lid mevr. I. Haarsma
lid dhr. H. Nijholt                                                                                                                                               lid mevr. K. Sybrandy                                                                                                                                           lid mevr. A Glorie                                                                                                                                                lid mevr. M. Jonker                                                                                                                                                                                                                                                                               

TARIEVEN 2019-2020

Vrijwillige Ouderbijdrage € 22,50 per kind
Schoolreisbijdrage gr. 1 t/m 6 € 32,50  gr. 7,8 € 47,50 per kind
Bankrekening oudervereniging NL78 RABO 0150 8312 26
E-mail OV: administratie@tuindorpschool.nl  t.a.v. Oudervereniging