Ouder Vereniging

OUDER VERENIGING

Kortweg de

Deze verleent bij tal van acti­viteiten hand- en spandiensten, zoals het St. Nicolaas­feest, de kerstviering, de St. Maartenoptocht, de schoolreizen en de sportmorgen. Daarnaast coördineert zij de zaken m.b.t. ouderhulp als klusjes, schoonmaak, uitdelen en wassen van het sporttenue en verzorgt zij de financiële administratie van de oud-papieracties, de donateursgelden, schoolreisgelden en de ouderbijdragen. Jaarlijks is een deel van de oudervereniging op de zakelijke ouderavond aftredend en al dan niet herkiesbaar.

Samenstelling

voorz. mevr. A. de Graaf
penningm. dhr. H. Heddema
secretaris dhr. A. Hoekstra
lid mevr. M. Jonker
lid mevr. C. Vogels
lid mevr. J. Akkermans
lid mev. I. Haarsma
lid dhr. H. Nijholt

TARIEVEN 2016-2017

Vrijwillige Ouderbijdrage € 20,00 per kind
Schoolreisbijdrage gr. 1 t/m 6 € 30,00  gr. 7,8 € 45,00 per kind
Bankrekening oudervereniging NL78 RABO 0150 8312 26
E-mail OV: administratie@tuindorpschool.nl  t.a.v. Oudervereniging