Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

mr-reglement

Medezeggenschapsraad of kortweg de MR. In deze raad hebben 2 ouders en 2 leerkrachten zitting. Deze raad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals schooltijden, benoemingen, vakantieregeling, personeelsbeleid, budgetten, clustervorming. De leden van deze raad worden eens in de drie jaar gekozen. Obs Tuindorp maakt deel uit van stichting Comprix. Comprix vormt een netwerk van 40 openbare basisscholen, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf  en Opsterland. Deze stichting heeft als gevolg van de decentralisatie van het onderwijsbeleid een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld om diverse beleidszaken sneller met de scholen te kunnen bespreken. 

De vergaderingen van de MR en GMR zijn in principe altijd openbaar. 

 


De MR agenda en notulen liggen op school voor de ouders ter inzage of kunnen via de voorzitter worden opgevraagd.


De GMR agenda en notulen kunt u terug vinden op: http://gmr.comperio.nl

 

OUDERGELEDING MR Aftredend
mevr. R. Woudberg voorzitter najaar 2019
dhr. J Westerbeek lid najaar 2020
   

 

PERSONEELSGELEIDING MR Aftredend
mevr. J. Veuger secretaresse najaar 2020
mevr. E. Fieten najaar 2020
   

 

Namens de MR van OBS Tuindorp heeft Evelien Fieten zitting in de GMR.

e-mail MR: administratie@tuindorpschool.nl t.a.v. Medezeggenschapsraad