0561 - 615 500 Grote Vuurvlinder 2, 8472 CH Wolvega directie.tuindorpschool@comprix.nl

Deze verleent bij tal van acti­viteiten hand- en spandiensten, zoals het St. Nicolaas­feest, de kerstviering, de schoolreizen en de sportmorgen. Daarnaast coördineert zij de zaken m.b.t. ouderhulp als klusjes, schoonmaak, uitdelen en wassen van het sporttenue en verzorgt zij de financiële administratie van de oud-papieracties, de donateursgelden, schoolreisgelden en de ouderbijdragen. Jaarlijks is een deel van de oudervereniging op de zakelijke ouderavond aftredend en al dan niet herkiesbaar.