0561 - 615 500 Grote Vuurvlinder 2, 8472 CH Wolvega directie.tuindorpschool@comprix.nl

De OV van OBS Tuindorp verleent bij tal van acti­viteiten hand- en spandiensten zoals; het ophalen en coördineren van het oud papier, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de schoolreizen en de sportmorgen. Daarnaast coördineert zij de zaken m.b.t. ouderhulp als klusjes, schoonmaak, uitdelen en wassen van het sporttenue en verzorgt zij de financiële administratie van de oud-papieracties, de donateursgelden, schoolreisgelden en de ouderbijdragen. Jaarlijks is een deel van de oudervereniging op de zakelijke ouderavond aftredend en al dan niet herkiesbaar.